เกี่ยวกับ Internship Program
USA – INTERNSHIP / TRAINEE PROGRAM with Higher Education Thailand
โครงการฝึกงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา กับไฮเออร์ เอ็ดดูเคชั่น
 
What is USA – Internship Program with Higher Education Thailand ?
USA Internship Program เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยเน้นการฝึกงานตาม สาขาที่เรียนจบ โดยร่วมงานกับบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้อง ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริง และเรียนรู้วิถีชีวิต, วัฒนธรรมและสังคมของชาวอเมริกัน ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทน และสามารถเข้าร่วมโครงการในฐานะ นักเรียนแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 12 เดือน
 
Program type of USA – Internship / Trainee Program with Higher Education Thailand
 
INTERNSHIP PROGRAM :
1. เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร (Hotel, Tourism, and Culinary Degree)
2. จบการศึกษามาไม่เกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript
3. เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Internship Program” :
      a. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences (if any)
      b. Completed Transcript in English
      c. Send all documents by email to “info@highereducation.co.th
 
TRAINEE (DIRECT) PROGRAM :
1. เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร (Hotel, Tourism, and Culinary Degree)
2. จบการศึกษาเกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีในสาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร
4. เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Trainee (Direct) Program” :
      a. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences
      b. Completed Transcript in English
      c. Employment Letter in English from your workplace, stated that you have at least 1 year experience
      d. Send all documents by email to “info@highereducation.co.th
 
TRAINEE (IN-DIRECT) PROGRAM :
1. เรียนจบปริญญาตรี (หรือปริญญาโท) สาขาใดก็ได้
2. จบการศึกษาเกิน 12 เดือน นับจากวันจบที่ลงอยู่ใน Completed Transcript
3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 5 ปีในสาขาการท่องเที่ยว, การโรงแรม หรือการทำอาหาร
4. เอกสารเบื้องต้นที่ใช้ในการสมัคร “Trainee (In-Direct) Program” :
      a. Full Resumes in English with Pictures and included all your Education and Work Experiences
      b. Completed Transcript in English
      c. Employment Letter in English from your workplace, stated that you have at least 5 years experience
      d. Send all documents by email to “info@highereducation.co.th
 
Program Fee ?
 
ค่าโครงการ รวม
  • การหานายจ้าง หาตำแหน่งงาน และหาที่พัก
  • ดำเนินการออกเอกสาร DS-2019 และ Acceptance Letter ให้นักศึกษา
  • จัดการสัมภาษณ์งาน กับนายจ้างอเมริกัน
  • ทำประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
  • ใบประกาศนียบัตร หลังนักศึกษาเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ว
 
ค่าโครงการ ไม่รวม
  • Visa Package ( J1 Visa, SEVIS)
  • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา
 
ราคาค่าโครงการ : จำนวนเงินเป็นบาท*
 
Program Type // Duration Full Service Premium Placement
12 months 145,000 บาท
 
*ราคานี้สำหรับผู้ที่สมัครโครงการภายในเดือนตุลาคม 2560 เท่านั้น